Официални правила на играта във Instagram “CASAVINO Pop-up Café с Veuve Clicquot”

1. Организатор на играта е ВИНО ДИСТРИБУЦИЯ ООД (наричан по-долу “CASAVINO”) с ЕИК 200242774, с търговски адрес: София, бул.Тодор Александров, ет.5. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални Правила”). Официалните правила на играта ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на Instagram страницата на „CASAVINO“ както и на официалния сайт на CASAVINO. Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на сайта на CASAVINO: www.casavino.bg

2. Период на играта: 25.08.2020 - 02.09.2020 г., включително. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

3. Играта се провежда едновременно в Инстаграм страницата на CASAVINO, както следва на:

https://www.instagram.com/casavino_wine_shop/
 
4. Играта е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене в България, с възраст над 18 години, с изключение на служителите на ВИНО ДИСТРИБУЦИЯ ООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
5. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.
6. Участвайки в тази игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и задължително да спазват техните условия.
7. ЗА ПЕРИОДА НА ИГРАТА СА ПРЕДВИДЕНИ СЛЕДНИТЕ НАГРАДИ:

1 ГОЛЯМА НАГРАДА – комплект 1 брой Шампанско Вьов Клико Брут NV, 0.75 л + 2 броя оранжеви чаши
10 МАЛКИ НАГРАДИ – Clicq-up ледарка на Вьов Клико за многократна употреба


Всеки участник има право да спечели 1 награда.
Механизъм на играта:
8. За да участват в играта, участниците трябва да отговорят на въпроса “Къде си представяте, че сте на хамак и с кои ваши приятели бихте изпили шампанското Вьов Клико Брут NV?” и отбележат (тагнат) свои приятели като коментар под публикацията в Instagram страницата на CASAVINO до 02.09.2020, 23:59ч.
9. За периода на играта са предвидени 1 голяма награда,  както и 10 малки награди за общо 11 участници в играта, коментирали под публикацията във instgram страницата на CASAVINO

10. CASAVINO поема разходите за доставка на наградите, само при потвърждение и адрес за доставка от страна на победители.
11. Печелившите участници ще бъдат избрани на ротационен принцип, на 03.09.2020г. и ще бъдат обявени още същият ден в коментар под публикацията във instagram страницата на “CASAVINO”
12. Печелившите 12 (дванадесет) участници ще бъдат известени с отбелязване в коментар под промоционалния пост на стената на страницата на CASAVINO във Instgram.

13. Печелившите трябва да потвърдят наградата си като пишат лично съобщение до instagram страницата на CASAVINO със следните данни: имена и телефон за контакт (валиден и действащ). Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок след получаване на известието, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в други активации на марката.
14. “CASAVINO” запазва правото си да изтегли допълнително петима участници - резерва, в случай че някои от първите 12 се откаже или не потвърди наградата си.
15. За целия период на играта, един участник (едно физическо лице) може да спечели максимум една награда.
16. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят коментари/участия "автоматично" вместо участниците и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) използване на повече от един профил от едно и също лице за участие в активността; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите правила. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързрването със спечелилите, както и при доставка. Решението за дисквалификация е изцяло на организатора, като организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността.
17. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
18. Наградата се получава само срещу представяне на документ за самоличност. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.
19. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.
20. Включвайки се в настоящата игра, участниците предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, e-mail или други) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от CASAVINO (Вино Дистрибуция ООД), както и техните подизпълнители, само за цели свързани с тази игра, както и разпространение на награди.
21. Организаторът на промоцията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, разкрити злоупотреби, при изтичането на срока на промоцията или по други подобни поводи.
22. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив и „бъгове“ в информационните системи, които възпрепятстват нормалната реализация на съответната игра и/или доставката на награди.
23. Евентуално възникнали спорове между Организатора на играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
24. Организаторът на играта не носи отговорност при предоставен невалиден, недействащ, нереален телефонен номер, ако последният е извън покритие на мобилния оператор или каквато и да е друга причина.
 
С участието си в Играта, Участниците се ангажират да спазват условията на Официалните правила.