ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „BинОтличници“

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ


1.1. Промоционалната кампания „BинОтличници“, (наричана по-долу за краткост „Кампанията”), се организира от “Вино Дистрибуция ООД” („Организатор“), със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Тодор Александров” No 73, ет. 5, ЕИК
200242774, представлявано от Радослав Николов – Управител.
Кампанията се провежда със съдействието на Mastercard Europe SA, белгийско акционерно дружество („Възложител”). Наградите в Кампанията се предоставят със
съдействието на Вино Дистрибуция ООД, ЕИК 200242774, и Възложителя.

1.2. Mastercard не е Организатор на Промоционалната кампания, като не носи отговорност спрямо държавни институции, физически и юридически лица, в това число спрямо участниците в играта във връзка с условията за участие и механизма на Кампанията. По
всякакви въпроси, свързани с участието в Кампанията, участниците следва да се обръщат към Организатора. Всякакви запитвания, уведомления и др., участниците следва да отправят към Организатора на посочените в тези Общи условия телефон за връзка и електронен адрес на Организатора.


1.3.Промоционалната кампания се провежда съгласно условията на настоящите Общи условия.

РАЗДЕЛ 2. ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

2.1. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на промоционалната кампания.
2.2. Правилата са изготвени съгласно изискванията на българското законодателство и ще бъдат публикувани на сайта (www.casavino.bg)  на Организатора за целия период на
Промоционалната кампания.
2.3. Организаторът на Кампанията си запазва правото да променя или допълва официалните правила на Кампанията, като промените влизат в сила след публикуване на сайта на Организатора.
2.4. С извършването на покупка във всички магазини Casavino, както и в online магазина casavino.bg (за периода 07.04.2021 10.00 ч. – 07.10.2021 г. до 20:00 ч.) и
заплащане на съгласно настоящите Правила с валидна карта Mastercard, участниците се обвързват с настоящите Правила и се съгласяват да спазват
условията и сроковете на Промоционалната кампания.

2.5. В случай че участник не е съгласен с или не приема изменение на Правилата, участникът следва да преустанови участието си в Промоционалната кампания. Преустановяването участието в Промоционалната кампания се извършва с изрично
писмено заявление, отправено до Организатора на следния електронен адрес: [email protected]

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

3.1. Кампания се провежда в периода от 10:00 ч. на 07.04.2021 г. до 20:00 ч. на 07.10.2021 г., вкл. Организаторът си запазва правото да удължава периода на Промоционалната кампания или да прекратява предсрочно провеждането на Промоционалната кампания чрез изменение на настоящите Правила.
3.2. Територия на провеждане на Кампанията: Кампанията се провежда на територията на Република България, в магазини Casavino и online магазина casavino.bg.


РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. Право на участие в Промоционалната кампания има всяко физическо лице, което участва съгласно механизма за участие в Промоционалната кампания, приело е настоящите Правила и отговаря на описаните по-долу допълнителни условия.
4.2. Право на участие в Промоционалната кампания има всяко физическо лице, което е притежател на валидна карта Mastercard ® - кредитна или дебитна, издадена от банка или финансова институция, находящи се на територията на Република България, издадени преди началото на Промоционалната кампания.
4.3. В Промоционалната кампания могат да участват само пълнолетни лица (лица, навършили 18 години).
4.4. В Промоционалната кампания могат да участват единствено лицата, които в периода на Промоционалната кампания са извършили плащане с карта Mastercard, издадена след стартовата дата и преди крайната дата на кампанията.
4.5. Участието в Промоционалната кампания е обвързано с осъществяване на плащане в в местата за продажба на Casavino, с валидна карта Mastercard, издадена преди старта на кампанията.
4.6. Служителите на Организатора и техни дъщерни дружества, филиали и партньори, участващи в организирането и провеждането на Промоционалната кампания, както и членове на техните семейства (деца и съпрузи), не могат да участват в Промоционалната кампания.
4.7. Организаторът на Промоционалната кампания има право по своя преценка, без предизвестие и без обосновка да изключи участник от Промоционалната кампания, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Промоционалната кампания.

РАЗДЕЛ 5. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
5.1. Участието в Кампанията е доброволно. Включвайки се в настоящата игра, участниците предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, e-mail) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от Вино Дистрибуция ООД, както и техните подизпълнители, само за цели свързани с тази игра, както и разпространение на награди. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА
6.1. В периода на провеждане на Кампанията потребителите могат да участват с осъществено плащане за покупка на поне една бутилка вино произведено в България в магазини Casavino и online магазина casavino.bg в срока на Кампанията, направено с валидна карта Mastercard, издадена от банкова или финансова институция на територията на Република България преди началото на Кампанията.


6.2. При изпълнение на условията по т. 6.1, за всяка отделна покупка всеки потребител получава талон, който попълва и пуска в специална кутия.
6.3. Всяка седмица сред талоните, които са събрани в кутии се тегли жребий и 3 (три) от талоните печелят награда. Наградите се раздават до приключване на кампанията и изчерпване на количествата.


РАЗДЕЛ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
7.1. Наградите включват:
1. Вино произведено в България и участващо в класацията DiVino Top 50, публикуване на сайта top50.divino.bg - общо 78 бутилки
7.2. Наградата се предоставя срещу представяне на документ за извършената транзакция, и съответно доказателство за наличието на карта Mastercard при условията на т. 4.2, издадена на името на печелившия.
7.3. Участник не може да иска наградата да бъде разменяна или за нея да се получават пари или други облаги.
8. ДЕКЛАРИРАНЕ НА НАГРАДИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
8.1. Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2017 г, предметни награди на стойност над 100,00 лева са облагаем доход за физическото лице, което ги получава.
8.2. Награда над 100 лв. се облага с окончателен данък в размер на 10% съгласно чл. 38, ал. 14 ЗДДФЛ. Съгласно чл. 65, ал. 7 от ЗДДФЛ данъкът се удържа и внася от предприятието или от самоосигуряващото се лице - платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което доходът е придобит от физическото лице. Получателите на такъв тип награди не са задължени да подават годишна данъчна
декларация.


РАЗДЕЛ 9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА
КАМПАНИЯ


9.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоционалната кампания по всяко време, без значение от причината. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.


РАЗДЕЛ 10. ОТГОВОРНОСТ
10.1. Организаторът и Mastercard не отговарят и не могат да бъде привлечени като страна по съдебни дела, свързани с невъзможност за ползване на наградата, настъпила поради независещи от него причини.
10.2. Организаторът и Mastercard не се задължават да водят кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на
наградите.
10.3. Организаторът и Mastercard не носят отговорност за технически проблеми, свързани с участие в Кампанията, в случай че не са по вина на Организатора.
10.4. Организаторът и Mastercard не носят отговорност и няма да дължат каквото и да е обезщетение при предоставяне на грешни данни или неправомерно използване на лични данни при участие в Кампанията.


РАЗДЕЛ 11. СПОРОВЕ
11.1. Всички спорове, възникнали между Организатора и участниците в Промоционалната кампания, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора пред компетентния български съд в град София по законите на Република България.
11.2. Оспорвания от участници във връзка с провеждането на Промоционалната кампания, които възникват по време на Кампанията могат да бъдат изпращани писмено или по електронна поща на адресите, посочени в тези Правила. Участник трябва да
изпрати оспорването до крайната дата на кампанията. След тази дата оспорвания няма да бъдат разглеждани.
11.3. Настоящите правила са обвързващи по отношение на всички участници и наградени в Промоционалната кампания и решенията на Организатора са окончателни по отношение на всички въпроси, свързани с Промоционалната кампания.

Контакти с Организатора:
Кристина Иванова,
+359 88 757 78 83
[email protected]